مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار
آثار موجود در کتابخانه
فرهنگ ایران زمین ۱. فرهنگ ایران زمین (تألیف و نشر)
گردآورنده: استاد ایرج افشار
انتشارات سخن، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۵ش.، 30 جلد
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.، 30 جلد
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۳۲ش.، 20 جلد
نشر:
پژوهشهای ایرانشناسی (نامواره دکتر محمود افشار) ۲. نامواره دکتر محمود افشار (نشر)
ضرب المثلهایی دری افغانستان ۳. ضرب المثلهایی دری افغانستان (نشر)
گردآورنده: عنایت الله شهرانی
گزارش سفارت کابل ۴. گزارش سفارت کابل (نشر)
سفرنامه سید ابوالحسن قندهاری در ‎۱۲۸۶ و اسناد مربوط به آن
نویسنده: قندهاری، ابوالحسن.
گردآورنده: محمد آصف فکرت
جغرافیای استرابو ۵. جغرافیای استرابو (نشر)
سرزمینهای زیر فرمان هخامنشیان
سرشناسه: استرابون‌
مترجم: همایون صنعتی زاده
نظام التواریخ ۶. نظام التواریخ (نشر)
عین الوقایع ۷. عین الوقایع (نشر)
تاریخ‌ ‌افغانستان‌ در سالها‌ی‌ ۱۲۰۷ - ۱۳۲۴ ق‌
به کوشش: محمد آصف فکرت
نویسنده: محمدیوسف ریاضی هروی
۸. قند پارسی (نشر)
سرشناسه: نذیر احمد
نویسنده: نذیر احمد
گردآورنده: حسن عباس فطرت
تاریخ برمکیان ۹. تاریخ برمکیان (نشر)
سرشناسه: محمدصادق سجادی
نویسنده: محمدصادق سجادی
دفتر تاریخ ۱۰. دفتر تاریخ (نشر)
مجموعه اسناد و منابع تاریخی
گردآورنده: استاد ایرج افشار
گردآورنده جلد5: کاوه بیات
۱۱. آثار تاریخی ورارود و خوارزم (نشر)
نویسنده: منوچهر ستوده
۱۲. سفرنامه و دفتر اشعار (نشر)
مشتمل‌ بر قصائد، غزلیات‌، قطعات‌ و سفرنامه‌های‌ منظوم‌
نویسنده: محمود افشار یزدی
ریاض الفردوس خانی ۱۳. ریاض الفردوس خانی (نشر)
سرشناسه: محمدمیرک حسینی
نویسنده: محمدمیرک حسینی منشی
میمون دژ الموت بررسی تاریخی و اجتماعی ۱۴. میمون دژ الموت بررسی تاریخی و اجتماعی (نشر)
ایران و ماوراءالنهر در نوشته های چینی و مغولی سده های میانه ( جستارهای تاریخی و جغرافیایی) ۱۵. ایران و ماوراءالنهر در نوشته های چینی و مغولی سده های میانه ( جستارهای تاریخی و جغرافیایی) (نشر)
المختارات من الرسائل (کتابت‌ سال‌ ۶۹۳) در برگیرنده‌ رساله‌ فراق‌نامه‌ - ۴۷۹ فرمان‌ و حکم‌ و نامه‌ و داستان‌ پیل‌ و چکاو ۱۶. المختارات من الرسائل (کتابت‌ سال‌ ۶۹۳) در برگیرنده‌ رساله‌ فراق‌نامه‌ - ۴۷۹ فرمان‌ و حکم‌ و نامه‌ و داستان‌ پیل‌ و چکاو (نشر)
جامع العلوم «ستینی» ۱۷. جامع العلوم «ستینی» (نشر)
سرشناسه: محمد بن عمر فخر رازی
نویسنده: محمد فخر رازی
مارکوپولو در ایران ۱۸. مارکوپولو در ایران (نشر)
۱۹. مجموعه مقالات (نشر)
نویسنده: هادی حسن
مقالات عارف در زمینه ادبیات فارسی و نسخه شناسی ۲۰. مقالات عارف در زمینه ادبیات فارسی و نسخه شناسی (نشر)
سی‌ و سه‌ گفتار
سرشناسه: عارف نوشاهی
نویسنده: سید عارف نوشاهی
۲۱. تاریخ و زبان در افغانستان، علل‌ تشتت‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ (نشر)
نویسنده: نجیب مایل هروی
۲۲. بیان الادیان بر اساس نسخه تازه یاب (نشر)
سرشناسه: محمد بن عبیدالله ابوالمعالی
نویسنده: ابوالمعالی محمد علوی
۲۳. پیراسته تاریخنامه هرات (نشر)
سرشناسه: سیف بن محمد سیفی هروی
به کوشش: محمد آصف فکرت
پنج وقفنامه ۲۴. پنج وقفنامه (نشر)
گلبدن نامه ۲۵. گلبدن نامه (نشر)
سرشناسه: گلبدن بیگم
نویسنده: گلبدن بیگم
بدایع الصنایع «قرن نهم» ۲۶. بدایع الصنایع (نشر)
۲۷. اقبال و تاریخ نگاری (نشر)
نویسنده: حسن شایگان
ارمغان بدخشان ۲۸. ارمغان بدخشان (نشر)
۲۹. اسناد تاریخی خاندان غفاری (نشر)
۳۰. مقالات سعید نفیسی در زمینه زبان و ادب فارسی (نشر)
به کوشش: محمدرسول دریاگشت
نویسنده: سعید نفیسی
مسائل عصر ایلخانان ۳۱. مسائل عصر ایلخانان (نشر)
نویسنده: منوچهر مرتضوی
میراث آسیای مرکزی ۳۲. میراث آسیای مرکزی (نشر)
مسائل پاریسیه ۳۳. مسائل پاریسیه (نشر)
به یاد محمد قزوینی ۳۴. به یاد محمد قزوینی (نشر)
جغرافیای تاریخی مرو ۳۵. جغرافیای تاریخی مرو (نشر)
نویسنده: مهدی سیدی
۳۶. دیوان قبولی هروی (نشر)
بر اساس چاپ عکسی اسماعیل حکمت ارتایلان
گردآورنده: یحیی خانمحمد آذری
شاعر: قبولی هروی
تاریخنگاران ایران ۳۷. تاریخنگاران ایران (نشر)
نویسنده: پرویز اذکائی
احوال و آثار میر غلامعلی آزاد بلگرامی ۱۲۰۰ - ۱۱۱۶ه.ق‌ ۳۸. احوال و آثار میر غلامعلی آزاد بلگرامی ۱۲۰۰ - ۱۱۱۶ه.ق‌ (نشر)
نویسنده: حسن عباس فطرت
افغان نامه ۳۹. افغان نامه (نشر)
زبان فارسی در آذربایجان ۴۰. زبان فارسی در آذربایجان (نشر)
از نوشته های دانشمندان و زبانشناسان
گردآورنده: استاد ایرج افشار
۴۱. گفتارهای پژوهشی در زمینه ادبیات فارسی (نشر)
نویسنده: امیرحسن عابدی
گردآورنده: حسن عباس فطرت
نامه های خان احمد گیلانی (نیمه دوم سده دهم هجری) ۴۲. نامه های خان احمد گیلانی (نیمه دوم سده دهم هجری) (نشر)
به کوشش: فریدون نوزاد
نامه های دوستان ۴۳. نامه های دوستان (نشر)
۴۴. مکاتیب سنائی (نشر)
به کوشش: نذیر احمد
نویسنده: حکیم سنایی
بلوچستان در سالهای 1307 تا 1317 قمری ۴۵. بلوچستان در سالهای 1307 تا 1317 قمری (نشر)
۴۶. جستارهای شاهنامه شناسی و مباحث ادبی (نشر)
اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد 1919 ایران و انگلیس ۴۷. اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد 1919 ایران و انگلیس (نشر)
قطعه سرایی در ادب فارسی شبه قاره ۴۸. قطعه سرایی در ادب فارسی شبه قاره (نشر)
نویسنده: شکیل اسلیم بیگ
سرایندگان شعر پارسی در قفقاز ۴۹. سرایندگان شعر پارسی در قفقاز (نشر)
دیوان اشعار اشرف مازندرانی ۵۰. دیوان اشعار اشرف مازندرانی (نشر)
۵۱. گزارشها و نامه های دیوانی و نظامی امیر نظام گروسی (نشر)
درباره وقایع کردستان در سال 1297 هجری
به کوشش: استاد ایرج افشار
۵۲. شاعران همعصر رودکی (نشر)
نویسنده: احمد اداره چی
۵۳. ادبیات فارسی در میان هندوان (نشر)
ممالک و مسالک ۵۴. ممالک و مسالک (نشر)
دارالضربهای ایران در دوره اسلامی ۵۵. دارالضربهای ایران در دوره اسلامی (نشر)
نویسنده: عبدالله عقیلی
روضة الصفویه ۵۶. روضة الصفویه (نشر)
۵۷. خلد برین (نشر)
ایران در روزگار صفویان
به کوشش: میر هاشم محدث
نویسنده: محمدیوسف واله اصفهانی
سیاست اروپا در ایران ۵۸. سیاست اروپا در ایران (نشر)
چند ورق از تاریخ دیپلماسی
نویسنده: محمود افشار یزدی
مقاله ها و رساله ها ۵۹. مقاله ها و رساله ها (نشر)
غازان نامه منظوم (از قرن هشتم هجری) ۶۰. غازان نامه منظوم (از قرن هشتم هجری) (نشر)
قائم مقام نامه ۶۱. قائم مقام نامه (نشر)
۶۲. گفتارهای ادبی و اجتماعی (نشر)
دستور شهریاران ۶۳. دستور شهریاران (نشر)
(سالهای ۱۱۰۵ تا ۱۱۱۰ ه.ق. پادشاهی شاه سلطان حسین صفوی)
به کوشش: محمدناصر نصیری مقدم
نویسنده: محمد ابراهیم نصیری
۶۴. وهرود و ارنگ (نشر)
جستارهایی در جغرافیای اساطیری و تاریخی ایران شرقی
مترجم: داود منشی زاده
زبدة التواریخ ۶۵. زبدة التواریخ (نشر)
۶۶. ذیل تاریخ گزیده (نشر)
۶۷. زبان دیرین آذربایجان (نشر)
نویسنده: منوچهر مرتضوی
تاریخ راقم ۶۸. تاریخ راقم (نشر)
بوستان سعدی ۶۹. بوستان سعدی (نشر)
۷۰. روابط بازرگانی روس و ایران 1828 - 1914 (نشر)
مترجم: احمد توکلی
هفتاد گفتار از ایرج افشار ۷۱. هفتاد گفتار از ایرج افشار (نشر)
بیست و پنج جستار از محمدتقی دانش پژوه ۷۲. بیست و پنج جستار از محمدتقی دانش پژوه (نشر)
مختصر مفید ۷۳. مختصر مفید (نشر)
اشعار فارسی پراکنده در متون تا سال 700 هجری ۷۴. اشعار فارسی پراکنده در متون تا سال 700 هجری (نشر)
گردآورنده: علی صفری آق‌قلعه
روزنامۀ خاطرات ناصرالدّین شاه قاجار ۷۵. روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار (نشر)
سه سفرنامه ۷۶. سه سفرنامه (نشر)
قرّة العین ۷۷. قرّة العین (نشر)
نویسنده: قاضی اوش