اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علینقی منزوی تهرانی
علینقی منزوی تهرانی
علینقی منزوی تهرانی
آثار موجود در کتابخانه
فهرست کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار ۱. فهرست کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار (تألیف و مصحح جلد 4)
سرشناسه: مدرسه عالی سپهسالار، کتابخانه
نویسنده ج1و2: ابن یوسف شیرازی
نویسنده ج3و4و5: استاد محمدتقی دانش پژوه
فرهنگنامه های عربی بفارسی ۲. فرهنگنامه های عربی بفارسی
• فرهنگنامه های عربی به فارسی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۳۷ش.
سی مرغ و سیمرغ ۳. سی مرغ و سیمرغ
سحر، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۹ش.
فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ایران ۴. فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ایران
سرشناسه: کتابخانه‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
تألیف جلد 46: سید جعفر طباطبائی یزدی
گردآورنده ج1-10: عبدالله انوار
گردآورنده ج12،13،16،17: حبیب الله عظیمی
گردآورنده ج14،15: امیره ضمیری
گردآورنده ج18: زهره معیری
گردآورنده ج21: رضا خانی پور
وزارت فرهنگ و هنر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۵ق.، 12 جلد
فهرست کتابخانه اهدائی آقای سید محمد مشکوة به کتابخانه دانشگاه تهران ۵. فهرست کتابخانه اهدائی آقای سید محمد مشکوة به کتابخانه دانشگاه تهران
سرشناسه: دانشگاه‌ تهران‌. کتابخانه‌ مرکزی‌
گردآورنده جلد 3: استاد محمدتقی دانش پژوه
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۳۰ش.، 3 جلد
منتقلة الطالبیة ۶. منتقلة الطالبیة
ترجمه:
ترجمه احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم ۷. ترجمه احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم
• احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، شرکت مولفان و مترجمان ایران، تهران، ۱۳۶۱ش.، 2 جلد
تصحیح و تحقیق:
طبقات أعلام الشیعة ۸. طبقات أعلام الشیعة (تحقیق)
نویسنده: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، قم، آبان ۱۳۷۲ش.، 6 جلد
الذریعة إلی تصانیف الشیعة ۹. الذریعة إلی تصانیف الشیعة (محقق جلد 15 ـ25)
سرشناسه: محمد محسن آقا بزرگ طهرانی
نویسنده: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
چاپخانه مجلس، نجف، ۱۳۹۸ق.، 26 جلد
فهرسة الکتب و الرسائل للمجدوع و لمن هی من العلماء والأئمة والحدود الأفاضل ۱۰. فهرسة الکتب و الرسائل للمجدوع و لمن هی من العلماء والأئمة والحدود الأفاضل (تصحیح)
نویسنده: اساعیل بن عبدالرسول الاجینی
مکتبة الاسدی، تهران، ۱۳۴۴ش.
فردوس الحکمه ۱۱. فردوس الحکمه (تحقیق)
نویسنده: ابن ربن طبری
انتشارات چوگان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۲ش.، محقق: محمد ابراهیم ذاکر
اشراف و نشر:
فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی ۱۲. فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی
سرشناسه: ایران‌. مجلس‌ شورای‌ ملی‌. کتابخانه‌
نویسنده: یوسف اعتصام الملک
نویسنده (جلد 40/1): یوسف بیگ باباپور
نویسنده جلد 1/29: سید محمدحسین حکیم
نویسنده جلد 11: احمد منزوی
نویسنده جلد 2: استاد محمدتقی دانش پژوه، بهاء الدین علمی انواری
نویسنده جلد 2/24: سید محمد طباطبایی بهبهانی (منصور)
نویسنده جلد 2/40: حسین متقی
نویسنده جلد 28: سید جعفر حسینی اشکوری
نویسنده جلد 3: ابن یوسف شیرازی
نویسنده جلد 3/24: محمود نظری
نویسنده جلد 30: ابوالفضل حافظیان بابلی
نویسنده جلد 33: محمود طیار مراغی
نویسنده جلد 34: محسن صادقی
نویسنده جلد 4: استاد عبدالحسین حائری
نویسنده جلد 43: سید صادق حسینی اشکوری
نویسنده جلد 6: سعید نفیسی
نویسنده جلد 8: فخری راستکار
نامه های عین القضات همدانی ۱۳. نامه های عین القضات همدانی (کوشش در نشر)
نویسنده: عبدالله عین القضاة همدانی
انتشارات زوار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲ش.، 2 جلد، به کوشش: عفیف عسیران
مقالات موجود در سایت:
جهان کتابشناسی یکی از فرزندان رشید خود را از دست بداد ۱. جهان کتابشناسی یکی از فرزندان رشید خود را از دست بداد