کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Les types du rremier homme et du prmier roi dans l historie legendaire des Iraniens
Les types du rremier homme et du prmier roi dans l historie legendaire des Iraniens
زبان: انگلیسی
نویسنده: آرتور امانوئل کریستن سن
آثار مرتبط
۱. نمونه های نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه ای ایران (ترجمه با عنوان)
سرشناسه: آرتور امانوئل کریستن سن‌
مترجم: دکتر ژاله آموزگار، دکتر احمد تفضلی
نشر نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.، محقق: دکتر ژاله آموزگار و دکتر احمد تفضلی
همچنین نگاه کنید
آرتور امانوئل کریستن سن آرتور امانوئل کریستن سن (نویسنده)