مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   TURK TARIH KURUMU BASIMEVI
TURK TARIH KURUMU BASIMEVI
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
MEVLANA MUZESI MUZELIK YAZMA KITAPLAR KATALOGU ۱. Mevlânâ Müzesi müzelik yazma kitaplar kataloğu (نشر)
MEVLANA MUZESI YAZMALAR KATALOGU ۲. Mevlânâ Müzesi yazmalar kataloğu (نشر)
TURKIYE YAZMALARI TOPLU KATALOGU ۳. TURKIYE YAZMALARI TOPLU KATALOGU (نشر)
THE UNION CATALOGUE OF MANUSCRIPTS IN TURKEY