مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   IRCICA
IRCICA
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
OSMANLI TIBBI BILIMLER LITERATURU TARIHI ۱. OSMANLI TIBBI BILIMLER LITERATURU TARIHI (نشر)
HISTORY OF THE LITERATURE OF MEDICAL SCIENCES DURING THE OTTOMAN PERIOD
نویسنده: اکمل الدین احسان اوغلو
مترجم: اکمل الدین احسان اوغلو
OSMANLI TABII VE TATBIKI BILIMLER LITERATURU TARIHI ۲. OSMANLI TABII VE TATBIKI BILIMLER LITERATURU TARIHI (نشر)
HISTORY OF THE LITERATURE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES DURING THE OTTOMAN PERIOD
نویسنده: اکمل الدین احسان اوغلو
OSMANLI ASKERLIK LITERATURU TARIHI ۳. OSMANLI ASKERLIK LITERATURU TARIHI (نشر)
HISTORY OF MILITARY ART AND SCIENCE LITERATURE DURING THE OTTOMAN PERIOD
نویسنده: اکمل الدین احسان اوغلو
OSMANLI ASTROLOJI LITERATURU TARIHI VE OSMANLI ASTRONOMI LITERATURU TARIHI ZEYLI ۴. OSMANLI ASTROLOJI LITERATURU TARIHI VE OSMANLI ASTRONOMI LITERATURU TARIHI ZEYLI (نشر)
HISTORY OF OTTOMAN ASTROLOGY LITERATURE AND SUPPLEMENT TO ...LITERATURE
نویسنده: اکمل الدین احسان اوغلو
OSMANLI MUSIKI LITERATURU TARIHI ۵. OSMANLI MUSIKI LITERATURU TARIHI (نشر)
HISTORY OF MUSIC LITERATURE DURING THE OTTOMAN PERIOD
نویسنده: اکمل الدین احسان اوغلو
۶. OSMANLI COGRAFYA LITERATURU TARIHI (نشر)
HISTORY OF GEOGRAPHICAL LITERATURE DURING THE OTTOMAN PERIOD
نویسنده: اکمل الدین احسان اوغلو