مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   Penguin Books
Penguin Books
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
۱. The dialectics of liberation (نشر)
۲. Why Conservative? (نشر)
نویسنده: تیموتری رایسون
۳. Encounters (نشر)
Two studies in the sociology of interaction
نویسنده: Erving goffman