مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   Oxford University Press
Oxford University Press
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
۱. The United Nations as a political institution (نشر)
۲. The Oxford paperback dictionary (نشر)
گردآورنده: جویس هاوکینز
HOMER The Iliad ۳. HOMER The Iliad (نشر)
۴. A dictionary of law (افست)
۵. Oxford learner s pocket dictionary (افست)