مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   Prentice-Hall
Prentice-Hall
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
۱. Economic systems (نشر)
نویسنده: گرگوری گروسمن
۲. The analysis of international relations (نشر)
۳. THE AMERICAN LEGISLATIVE PROCESS (نشر)
Congress and the States
نویسنده: ویلیام کیفی، موریس اوگل
۴. Business Administration (نشر)
نویسنده: موریس هارلی