مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   آگاه
آگاه
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
۱. تاریخ مدارس ایران (نشر)
از عهد باستان تا تاسیس دارالفنون
نویسنده: سلطانزاده، حسین.
۲. نه مقاله درباره دانته (نشر)
و دو سخنرانی درباره کمدی الهی و هزار و یک شب
مترجم: محمد رضا رادنژاد، کاوه سیدحسینی
تاریخ نیشابور ۳. تاریخ نیشابور (نشر)
سرشناسه: محمد بن عبدالله حاکم نیشابوری
به کوشش: بهمن کریمی
نویسنده: محمد حاکم نیشابوری
مترجم: محمد خلیفه نیشابوری
۴. موسیقی شعر (نشر)
سرشناسه: محمد رضا شفیعی کدکنی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
۵. تازیانه های سلوک (نشر)
نقد و تحلیل چند قصیده از حکیم سنائی
سرشناسه: محمد رضا شفیعی کدکنی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
۶. صور خیال در شعر فارسی (نشر)
تحقیق‌ انتقادی‌ در تطور ایماژهای‌ شعر پارسی‌ و سیر نظریه‌ بلاغت‌ در اسلام‌ و ایران‌
سرشناسه: محمد رضا شفیعی کدکنی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
شاعر آیینه ها (بررسی سبک هندی و شعر بیدل) ۷. شاعر آیینه ها (بررسی سبک هندی و شعر بیدل) (نشر)
سرشناسه: محمد رضا شفیعی کدکنی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
۸. شاعری در هجوم منتقدان (نشر)
نقد ادبی در سبک هندی پیرامون شعر حزین لاهیجی
سرشناسه: محمد رضا شفیعی کدکنی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
۹. زبور پارسی (نشر)
نگاهی به زندگی و غزلهای عطار
سرشناسه: محمد رضا شفیعی کدکنی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
۱۰. نمودهای فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسی (نشر)
سرشناسه: محمود روح الامینی
نویسنده: محمود روح الامینی
مشعشعیان ۱۱. مشعشعیان (نشر)
ماهیت فکری ـ اجتماعی و فرایند تحولات تاریخی
سرشناسه: محمد علی رنجبر
نویسنده: محمد علی رنجبر
سیاحتنامه ابراهیم بیگ ۱۲. سیاحتنامه ابراهیم بیگ (نشر)
سرشناسه: حاجی زین العابدین مراغه ای
نویسنده: حاجی زین العابدین مراغه ای
یاد بهار ۱۳. یاد بهار (نشر)
یادنامه‌ دکتر مهرداد بهار (مجموعه‌ مقالات‌)
۱۴. پژوهشی در اساطیر ایران (نشر)
سرشناسه: مهرداد بهار
نویسنده: مهرداد بهار
نظری به فلسفه صدرالدین شیرازی ملاصدرا ۱۵. نظری به فلسفه صدرالدین شیرازی ملاصدرا (نشر)
۱۶. تاریخ تمدن (نشر)
۱۷. جهان بینی و ایدئولوژی (نشر)
۱۸. گفتگوهای تنهایی (نشر)
۱۹. حقوق بین الملل خصوصی (نشر)
(کلیات‌، تابعیت‌، اقامتگاه‌) (وضع‌ اتباع‌ بیگانه‌ و تعارض‌ قوانین‌ و دادگاهها)
نویسنده: محمد نصیری
گردآورنده: مرتضی کاخی، مرتضی نصیری
منطق نوین ۲۰. منطق نوین (نشر)
مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه
نویسنده: عبدالمحسن مشکوة الدینی
حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر ۲۱. حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر (نشر)
۲۲. داستان گرشاسب،تهمورس و جمشید و متن های دیگر (نشر)
بررسی دستنویس م او۲۹
مترجم: کتایون مزداپور
در تعریف فرهنگ ایرانی ۲۳. در تعریف فرهنگ ایرانی (نشر)
به کوشش: حسین سرفراز