نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   معراج الوصول
معراج الوصول
عنوان موازی: معراج الوصول إلی معرفة فضل آل الرسول
زبان: عربی
نویسنده: شمس الدّین محمد مدنی زرندی انصاری
تعداد سطر: ۲۵
کاتب: مؤلف
تاریخ کتابت: ۹۱۸ق.
محل کتابت: مکه
یادداشت: مؤلف: شمس الدّین محمّد بن یوسف بن حسن مدنی زرندی انصاری (محدّث حرم شریف نبوی)
نسخه کامل و در ۲۶ برگ کتابت شده است، کاتب مؤلف کتاب، تاریخ کتابت شنبه پنجم ذیحجه ۹۱۸ هجری در مکه مشرّفه.
تعداد فریم: ۲۶
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۱
عرض تصویر: ۱۶
شماره نسخه عکسی: ع/۹۳
معراج الوصول