نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   مجموعه م/9
مجموعه م/9
تعداد سطر: ۲۸-۲۹
کاتب: احمد بن عبدالقادر الشاوی
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: ۱. التراجم الجلیلة الجلّیة، تألیف احمد بن ایبک بن عبدالله حسامی معروف به ابن دمیاطی، شامل بیست جزء از کتاب فوق، کاتب احمد بن عبدالقادر الشاوی
۲. مشیخة الصغری، ابوعلی ابن شاذان، شامل جزء اول و دوم، کاتب همو
از این فیلم دو نسخه است که در این شماره از آخر بهم پیوسته است.
تعداد فریم: ۳۵۰
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۰
عرض تصویر: ۳۰
شماره نسخه عکسی: م/۹
مجموعه م/9
ضمن این مجموعه:
مشیخة الصغری
زبان: عربی
نویسنده: ابوعلی ابن شاذان