نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   الحجة في علل القرءات
الحجة في علل القرءات
زبان: عربی
نویسنده: ابوعلی فارسی
تعداد سطر: ۱۵
شماره جلد: ۴
کاتب: طاهر بن علییون
تاریخ کتابت: ۱۰ ذی الحجه ۴۲۷ق.
ماده تصویر: کاغذی
تعداد فریم: ۳۹۶
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۰
عرض تصویر: ۳۰
شماره نسخه عکسی: م/۳۹
الحجة في علل القرءات