نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   المنتخب من مسائل احمد بن حنبل
المنتخب من مسائل احمد بن حنبل
زبان: عربی
تعداد سطر: مختلف
کاتب: موفق الدّین ابی محمّد عبدالله بن احمد بن محمّد بن قدامه مقدسی
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: ؟
نسخه کامل و شمال دو جزء دهم و یازدهم و در ۵۶ صفحه کتابت شده است، کاتب موفق الدّین ابی محمّد عبدالله بن احمد بن محمّد بن قدامه مقدسی.
تعداد فریم: ۲۹
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع/۱۳۶
المنتخب من مسائل احمد بن حنبل