کنفرانس‌ها
صفحه اصلی   /   کنفرانس‌ها   /     /   بازخوانی ساختار جامعۀ مدینه و تأثیر آن بر تحلیل تاریخی عصر پیامبر
بازخوانی ساختار جامعۀ مدینه و تأثیر آن بر تحلیل تاریخی عصر پیامبر
مجالس اهل کتاب (۸)
بازخوانی ساختار جامعۀ مدینه و تأثیر آن بر تحلیل تاریخی عصر پیامبر
تاریخ برگزاری: ۲۸ دی ۱۴۰۲ش.
همچنین نگاه کنید
مهران اسماعیلی مهران اسماعیلی (سخنران)