کنفرانس‌ها
صفحه اصلی   /   کنفرانس‌ها   /     /   دیوان نقابت: سرپرستی سادات در دورۀ عباسیان
دیوان نقابت: سرپرستی سادات در دورۀ عباسیان
کاتبان (۱۲)
دیوان نقابت: سرپرستی سادات در دورۀ عباسیان
تاریخ برگزاری: ۱۸ آبان ۱۴۰۲ش.
محل کنفرانس: بنیاد محقق طباطبائی، قم
همچنین نگاه کنید
محمدهادی خالقی محمدهادی خالقی (سخنران)