کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The Lands of the Eastern Caliphate
The Lands of the Eastern Caliphate
زبان: انگلیسی
نویسنده: گای لسترینج
آثار مرتبط
جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی ۱. جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی (ترجمه با عنوان)
مترجم: محمود عرفان
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ نهم، تهران، ۱۳۹۳ش.
همچنین نگاه کنید
گای لسترینج گای لسترینج (نویسنده)