کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Vom Ursprung und Ziel der Geschichte
Vom Ursprung und Ziel der Geschichte
زبان: آلمانی
نویسنده: کارل یاسپرس
آثار مرتبط
آغاز و انجام تاریخ ۱. آغاز و انجام تاریخ (ترجمه با عنوان)
مترجم: محمدحسن لطفی
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
همچنین نگاه کنید
کارل یاسپرس کارل یاسپرس (نویسنده)