کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The Brain
The Brain
زبان: انگلیسی
نویسنده: مایکل اوشی
آثار مرتبط
مغز ۱. مغز (ترجمه با عنوان)
مترجم: یاسر مالی
نشر افق، چاپ اول، تهران، ویراستار: سهند ساعدی
همچنین نگاه کنید
مایکل اوشی مایکل اوشی (نویسنده)