کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Iran between two revolutions
Iran between two revolutions
زبان: انگلیسی
نویسنده: یرواند آبراهامیان
آثار مرتبط
ایران بین دو انقلاب ۱. ایران بین دو انقلاب (ترجمه با عنوان)
مترجم: محمدابراهیم فتاحی، احمد گل محمدی
نشر نی، چاپ 18م، تهران
همچنین نگاه کنید
یرواند آبراهامیان یرواند آبراهامیان (نویسنده)