کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The Great Famine and Genocide in Persia 1917-1919
The Great Famine and Genocide in Persia 1917-1919
زبان: انگلیسی
نویسنده: محمدقلی مجد
آثار مرتبط
قحطی بزرگ ۱. قحطی بزرگ (ترجمه با عنوان)
مترجم: محمد کریمی
موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.
همچنین نگاه کنید
محمدقلی مجد محمدقلی مجد (نویسنده)