کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The new islamic dynasties: a chronological and genealogical manual
The new islamic dynasties: a chronological and genealogical manual
زبان: انگلیسی
نویسنده: ادموند کلیفور باسورث
آثار مرتبط
سلسله های اسلامی جدید ۱. سلسله های اسلامی جدید (ترجمه با عنوان)
راهنمای گاهشماری و تبار شناسی
مترجم: فریدون بدره ای
مرکز باز شناسی اسلام و ایران (باز)، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
همچنین نگاه کنید
ادموند کلیفور باسورث ادموند کلیفور باسورث (نویسنده)