کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Iran in Fruh-Islamischerzeit
Iran in Fruh-Islamischerzeit
زبان: آلمانی
نویسنده: برتولد اشپولر
آثار مرتبط
تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی ۱. تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی (ترجمه با عنوان)
مترجم جلد 1: جواد فلاطوری
مترجم جلد 2: مریم میراحمدی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۹ش.، 2 جلد
همچنین نگاه کنید
برتولد اشپولر برتولد اشپولر (نویسنده)