کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Trndition and Survival : A BIBLIOGRAPHICAL SURVEY OF EARLY SHITE LITERATURE
Trndition and Survival : A BIBLIOGRAPHICAL SURVEY OF EARLY SHITE LITERATURE
زبان: انگلیسی
نویسنده: دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
آثار مرتبط
میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین هجری ۱. میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین هجری (ترجمه با عنوان)
مترجم: علی قرائی، دکتر رسول جعفریان
کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد
نشر مورخ، قم، ۱۳۸۶ش.، 2 جلد
همچنین نگاه کنید
دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی (نویسنده)