کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The metaphysics
The metaphysics
زبان: انگلیسی
نویسنده: ارسطو
آثار مرتبط
متافیزیک(مابعدالطبیعه) ۱. متافیزیک(مابعدالطبیعه) (ترجمه با عنوان)
مترجم: شرف الدین خراسانی
نشر گفتار، چاپ دوم
همچنین نگاه کنید
 ارسطو ارسطو (نویسنده)