کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   American literature a world view
American literature a world view
زبان: انگلیسی
نویسنده: ویلیس ویگر
آثار مرتبط
۱. تاریخ ادبیات آمریکا (ترجمه با عنوان)
مترجم: حسن جوادی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
همچنین نگاه کنید
ویلیس ویگر ویلیس ویگر (نویسنده)