کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The Aporia of signs a postmodern reader
The Aporia of signs a postmodern reader
زبان: انگلیسی
نویسنده: ژان بودریار
آثار مرتبط
سرگشتگی نشانه ها ۱. سرگشتگی نشانه ها (ترجمه با عنوان)
نمونه هایی از نقد پسامدرن
مترجم: بابک احمدی
نشر مرکز، تهران، ۱۳۷۴ش.، ویراستار: مانی حقیقی
همچنین نگاه کنید
ژان بودریار ژان بودریار (نویسنده)