کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Nouvelles asiatiques
Nouvelles asiatiques
زبان: فرانسه
نویسنده: ژوزف آرتور گوبینو
آثار مرتبط
۱. قنبر علی (ترجمه قسمتی از کتاب با عنوان)
مترجم: محمدعلی جمالزاده
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، به کوشش: علی دهباشی
همچنین نگاه کنید
ژوزف آرتور گوبینو ژوزف آرتور گوبینو (نویسنده)