کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Das Iranische konigsbuch: Aufbau und Gestalt des Schahname von Firdosi
Das Iranische konigsbuch: Aufbau und Gestalt des Schahname von Firdosi
زبان: انگلیسی
نویسنده: کورت هاینریش هانزن
آثار مرتبط
۱. شاهنامه فردوسی (ترجمه با عنوان)
ساختار و قالب
سرشناسه: کورت هاینریش هانزن
مترجم: کیکاووس جهانداری
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۷۴ش.
همچنین نگاه کنید
کورت هاینریش هانزن کورت هاینریش هانزن (نویسنده)