کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Persian literaturefrom the time of jami to the present day
Persian literaturefrom the time of jami to the present day
زبان: انگلیسی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
آثار مرتبط
۱. ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما (ترجمه با عنوان)
مترجم: حجت الله اصیل
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
همچنین نگاه کنید
دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی (نویسنده)