کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   I La litterature francaise du moyen age. la litterature francaise de la renaissance
I La litterature francaise du moyen age. la litterature francaise de la renaissance
زبان: انگلیسی
نویسنده: وردن سولنیه
آثار مرتبط
۱. ادبیات فرانسه در قرون وسطی و رنسانس (ترجمه با عنوان)
مترجم: دکتر عبدالحسین زرین کوب
امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۸ش.
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
همچنین نگاه کنید
وردن سولنیه وردن سولنیه (نویسنده)