کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The order of Assassins; the struggle of the early Nizari Ismailis against the Islamic word
The order of Assassins; the struggle of the early Nizari Ismailis against the Islamic word
زبان: انگلیسی
نویسنده: مارشال گودوین سیمز هاجسن
آثار مرتبط
فرقه اسماعیلیه ۱. فرقه اسماعیلیه (ترجمه با عنوان)
مترجم: فریدون بدره ای
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.، با مقدمه: فریدون بدره ای، با تعلیق: فریدون بدره ای
سازمان انتشارات و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌، چاپ سوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: فریدون بدره ای، با تعلیق: فریدون بدره ای
همچنین نگاه کنید
مارشال گودوین سیمز هاجسن مارشال گودوین سیمز هاجسن (نویسنده)