کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Avicenne
Avicenne
زبان: فرانسه
نویسنده: برنار کارادوو
آثار مرتبط
۱. ابن سینا (ترجمه با عنوان)
مترجم: عادل زعیتر
دانشگاه بو علی سینا، چاپ دوم، همدان، ۱۳۸۳ش.، با مقدمه: محمد عبدالغنی حسن، مصحح: محمد عبدالغنی حسن
همچنین نگاه کنید
برنار کارادوو برنار کارادوو (نویسنده)