کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Deciphering the Signsof God:Aphenomenological Approach to Islam
Deciphering the Signsof God:Aphenomenological Approach to Islam
زبان: انگلیسی
نویسنده: آنه ماری شیمل
آثار مرتبط
تبیین آیات خداوند ۱. تبیین آیات خداوند (ترجمه با عنوان)
نگاهی پدیدارشناسانه به اسلام
مترجم: عبدالرحیم گواهی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
همچنین نگاه کنید
آنه ماری شیمل آنه ماری شیمل (نویسنده)