کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Revelation and reason in Islam
Revelation and reason in Islam
زبان: انگلیسی
نویسنده: آرتور جان آربری
آثار مرتبط
عقل و وحی از نظر متفکران اسلامی ۱. عقل و وحی از نظر متفکران اسلامی (ترجمه با عنوان)
مترجم: حسن جوادی
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
همچنین نگاه کنید
آرتور جان آربری آرتور جان آربری (نویسنده)