کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Time and eternity: an essy in the philosophy of religion
Time and eternity: an essy in the philosophy of religion
زبان: انگلیسی
نویسنده: والترترنس استیس
آثار مرتبط
زمان و سرمدیت ۱. زمان و سرمدیت (ترجمه با عنوان)
جستاری در فلسفه دین
مترجم: احمدرضا جلیلی
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸ش.
همچنین نگاه کنید
والترترنس استیس والترترنس استیس (نویسنده)