کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Geschichte der Islamischen
Geschichte der Islamischen
زبان: انگلیسی
نویسنده: کارل بروکلمان
آثار مرتبط
تاریخ ملل و دول اسلامی ۱. تاریخ ملل و دول اسلامی (ترجمه با عنوان)
مترجم: هادی جزایری
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.
همچنین نگاه کنید
کارل بروکلمان کارل بروکلمان (نویسنده)