کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Akademiia nauk uzbekskoi SSR/ institut vostoskovedeniia Abu Raihana Beruni
Akademiia nauk uzbekskoi SSR/ institut vostoskovedeniia Abu Raihana Beruni
زبان: روسی
مترجم: او .ای . کریموف
آثار مرتبط
۱. الصیدنة فی الطب (ترجمه برای)
داروشناسی در پرشکی ۲. داروشناسی در پرشکی (ترجمه با عنوان)
مترجم: باقر مظفرزاده
• الصیدنه فی الطب (داروشناسی در پرشکی)، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه نشر آثار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، ویراستار: شیرین عزیزی مقدم و مجتبی قاسملو
همچنین نگاه کنید
او .ای . کریموف او .ای . کریموف (مترجم)