کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Pivot of the unuiverse: Nasir al - din Shah Qajar and the Iranian monarchy 1831 - 1896
Pivot of the unuiverse: Nasir al - din Shah Qajar and the Iranian monarchy 1831 - 1896
زبان: انگلیسی
نویسنده: عباس امانت
آثار مرتبط
قبله عالم ۱. قبله عالم (ترجمه با عنوان)
ناصرالدین شاه قاجار و پادشاهی ایران(1313 - 1247)
مترجم: حسن کامشاد
نشر مهرگان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
همچنین نگاه کنید
عباس امانت عباس امانت (نویسنده)