کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The philosophy of the Church fathers
The philosophy of the Church fathers
زبان: انگلیسی
نویسنده: هری اوسترین ولفسن
آثار مرتبط
فلسفه آبای کلیسا ۱. فلسفه آبای کلیسا (ترجمه با عنوان)
مترجم: علی شهبازی
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.
همچنین نگاه کنید
هری اوسترین ولفسن هری اوسترین ولفسن (نویسنده)