کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Veronika Decides todie
Veronika Decides todie
زبان: انگلیسی
نویسنده: پائولو کوئیلو
آثار مرتبط
ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد ۱. ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد (ترجمه با عنوان)
مترجم: آرش حجازی
کاروان، چاپ چهارم، تهران، مهر ۱۳۷۸ش.
همچنین نگاه کنید
پائولو کوئیلو پائولو کوئیلو (نویسنده)