کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The valkyries: an encounter with angels
The valkyries: an encounter with angels
زبان: انگلیسی
نویسنده: پائولو کوئیلو
آثار مرتبط
۱. دیدار با فرشتگان (ترجمه با عنوان)
مترجم: دل آرا قهرمان
نشر میترا، تهران، ۱۳۷۶ش.
همچنین نگاه کنید
پائولو کوئیلو پائولو کوئیلو (نویسنده)