کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Alquimista
Alquimista
زبان: انگلیسی
نویسنده: پائولو کوئیلو
آثار مرتبط
کیمیاگر ۱. کیمیاگر (ترجمه با عنوان)
مترجم: دل آرا قهرمان
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ 12م، تهران، بهمن ۱۳۷۷ش.
همچنین نگاه کنید
پائولو کوئیلو پائولو کوئیلو (نویسنده)