کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   History of the ottoman Empire and modern Turkey
History of the ottoman Empire and modern Turkey
زبان: انگلیسی
نویسنده: ازل کورال شاو، استانفورد جی شاو
آثار مرتبط
۱. تاریخ امپراطوری عثمانی و ترکیه جدید (ترجمه با عنوان)
مترجم: محمود رمضان زاده
آستان قدس رضوی،معاونت فرهنگی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۰ش.، 2 جلد
همچنین نگاه کنید
ازل کورال شاو ازل کورال شاو (نویسنده)
استانفورد جی شاو استانفورد جی شاو (نویسنده)