کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   SAINT AUGUSTINE, CONFESSIONS
SAINT AUGUSTINE, CONFESSIONS
زبان: انگلیسی
نویسنده: آگوستین قدیس
آثار مرتبط
۱. اعترافات قدیس آگوستین (ترجمه با عنوان)
مترجم: سایه میثمی
دفتر پژوهش و نشر سهروردی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۰ش.، ویراستار: مصطفی ملکیان
همچنین نگاه کنید
آگوستین قدیس آگوستین قدیس (نویسنده)