کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   the first dynasty of islan,the umayyad Caliphat
the first dynasty of islan,the umayyad Caliphat
زبان: انگلیسی
نویسنده: جرالد هاوتینگ
آثار مرتبط
امویان ۱. امویان (ترجمه با عنوان)
نخستین دودمان حکومت گر در اسلام(661 ـ 750م)
مترجم: عیسی عبدی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۶ش.
همچنین نگاه کنید
جرالد هاوتینگ جرالد هاوتینگ (نویسنده)