کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Culture et politique
Culture et politique
زبان: انگلیسی
نویسنده: برتران بدیع
آثار مرتبط
فرهنگ و سیاست ۱. فرهنگ و سیاست (ترجمه با عنوان)
مترجم: احمد نقیب زاده
نشر دادگستر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
همچنین نگاه کنید
برتران بدیع برتران بدیع (نویسنده)