کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Isagoge
Isagoge
زبان: انگلیسی
نویسنده: فرفوریوس
آثار مرتبط
ایساغوجی و مقولات ۱. ایساغوجی و مقولات (ترجمه با عنوان)
نویسنده: فرفوریوس
مترجم: دکتر محمد خوانساری
• ایساغوجی و مقولات ، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، با مقدمه: دکتر محمد خوانساری
همچنین نگاه کنید
 فرفوریوس فرفوریوس (نویسنده)