کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Les categories
Les categories
زبان: انگلیسی
نویسنده: ارسطو
آثار مرتبط
ایساغوجی و مقولات ۱. ایساغوجی و مقولات (ترجمه با عنوان)
نویسنده: فرفوریوس
مترجم: دکتر محمد خوانساری
• ایساغوجی و مقولات ، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، با مقدمه: دکتر محمد خوانساری
همچنین نگاه کنید
 ارسطو ارسطو (نویسنده)