کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Language, an introduction to the study of speech
Language, an introduction to the study of speech
زبان: انگلیسی
نویسنده: ادوارد ساپیر
آثار مرتبط
زبان ۱. زبان (ترجمه با عنوان)
درآمدی بر مطالعه سخن گفتن
مترجم: علی محمد حق شناس
همچنین نگاه کنید
ادوارد ساپیر ادوارد ساپیر (نویسنده)