کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Logic, The Theory of Inquiry
Logic, The Theory of Inquiry
زبان: انگلیسی
نویسنده: جان دیوئی
آثار مرتبط
منطق ۱. منطق (ترجمه با عنوان)
تئوری تحقیق
مترجم: علی شریعتمداری
همچنین نگاه کنید
جان دیوئی جان دیوئی (نویسنده)